Slik kan arbeidsrettet norskopplæring gjøres – kort fortalt

Arbeidsrettet norskopplæring krever systematisk organisering for å få god effekt. Hensikten er å knytte sammen det som skjer ute på praksisplassene og det som gjøres i norskopplæringen. Slik blir norsklæringen en kontinuerlig prosess som vist her.

La oss se på et konkret eksempel om temaet: Hilsemåter.

I undervisningsrommet introduseres temaet. Vi forbereder oss ved å øve på og snakke om hilsemåter. Ute i praksis skal deltakerne jobbe videre med samme tema.  

De skal for eksempel legge merke til hvordan kollegaer hilser på hverandre om morgenen. De skal ta opptak av situasjoner der noen hilser på hverandre. Det er også naturlig at de snakker med sin språkfadder om hilsemåter og selv øver seg ved å hilse på kollegaer og andre.

Tilbake i undervisningsrommet snakker vi om erfaringer deltakerne har gjort seg, og ser og hører på opptakene deltakerne har med seg. Norsklæreren legger til rette for arbeid med å reflektere og systematisere språket deltakerne har samlet inn. Dette gjør læreren ved å for eksempel knytte det til ulike hilsemåter på norsk, spesifikke grammatiske sider ved språket eller til uttaleøvelser. Dette gjør at praksis og norskopplæringen utfyller hverandre og sammen bidrar til å styrke deltakernes norskferdigheter. Og hvilket tema er det naturlig å jobbe videre med etter hilsemåter? Kanskje småprat. Da gjør man på samme måte som forklart over med det nye temaet. Vi bygger sten for sten. På den måten jobber deltakerne med norsk i en aktiv og naturlig sammenheng. Denne måten å jobbe på kan tilpasses deltakerens nivå og behov ved å variere oppgavens innhold og fokusere på ulike ferdigheter i norsk.

Under kan du se hvordan forskjellige voksenopplæringssentre jobber med arbeidsrettet norskopplæring og hvilke erfaringer de har gjort seg.